Marte Meo metode

Par komunikāciju daudz mazāk domā nekā par darbībām, taču bērna attīstība nenotiek bez attiecībām. Attīstībai nepieciešams atbalsts. Atbalsts ikdienā! Bērna attīstība nenotiek ekstremālos apstākļos. Tā notiek šeit un tagad.

Īsumā par Marte Meo

Marte Meo ir attīstību atbalstoša programma ikdienas komunikācijā.

Marte Meo tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “paša spēkiem”. Metodi ir attīstījusi Maria Arts no Nīderlandes. Viņa izmantoja video analizēšanu kā praktisku līdzekli vecāku vai aprūpes personu konsultēšanā.
Marte Meo metodes mērķis ir palīdzēt pieaugušajiem (vecākiem, aprūpētājiem) ar bērnu veidot veiksmīgu komunikāciju, kā arī palīdzēt bērnam attīstīt dažādas prasmes un droši justies sabiedrībā .

Marte Meo izveidotāji un praktizētāji Latvijā – Licencēti Marte Meo pārzinātāji Ilona Buša un Gatis Bušs – ģimenes psihoterapeiti. Esmu ieguvusi Marte Meo sertifikātu, apmeklējusi Marte Meo supervīzijas un video analīzes supervizoru klātbūtnē.

Marte Meo metodes sertifikāta iegūšana 2014. gadā.

Marte Meo metodi integrēju ikdienā, strādājot ar bērniem. Kvalifikācijas celšanai un speciālista prasmju pilnveidošanai nepieciešamas uzturošas supervīzijas analīzes.

Marte Meo metodes pielietojamība

Marte Meo tiek pielietota un izmantota 38 valstīs: Nīderlande, Vācija, Šveice, Indija, Dānija, Zviedrija, Austrija, Luksemburga, Spānija, Horvātija, ASV u.c.

Šobrīd Marte Meo metode tiek integrēta dažādās profesionālās darbības jomās – bērnu dārzos, skolās, slimnīcās, bērnu aprūpes iestādēs.
Piemēram, Vācijā Marte Meo metode tiek pielietota darbā ar priekšlaikus dzimušiem bērniem.

Speciālista veiksme ir atkarīga no konkrētu prasmju klātesamības – spējas uzņemt kontaktu ar bērnu, sekot viņam, apstiprināt viņa iniciatīvas, spēt pozitīvi vadīt bērnu atbilstoši situācijai.

Marte Meo metodes būtība

Bērns ar pieaugušo tiek uzfilmēts kādā ikdienas situācijā. Filmas ilgums ir apmēram piecas minūtes. Pēc tam kopā ar vecākiem tiek skatīta filma un analizēta bērna un vecāku savstarpējā mijiedarbība – saskarsme (interakcija). Skatoties video, var pamanīt dažādas nianses, kurām ikdienas dzīvē var nebūt pievērsta pietiekama uzmanība.

Darbs notiek, izmantojot labos (veiksmīgos) momentus no video, lai iedrošinātu vecākus nākamajam solim. Svarīgo informāciju nepieciešams nodot, apstādinot video un parādot konkrētos brīžus, attēlus, nevis vispārīgi runājot par problēmu. Netiek norādīts uz vecāku kļūdām, netiek meklēts “vainīgais”.
Metodes būtība ir parādīt to, kas ir izdevies – to, ko vecāki dara pareizi. Tādējādi, vecāki iegūst pārliecību un drosmi, rodas ticība, ka vecāki paši ikdienas situācijās spēj vēl vairāk uzlabot komunikāciju ar bērnu un veicināt bērna attīstību.
Tāpat, skatoties video, tiek izvērtēts, kuras bērna vajadzības nav apmierinātas un vienlaicīgi informēts, kādas darbības vecākiem (aprūpētājiem) ir jāveic (kā jārīkojas, jākomunicē), lai apmierinātu bērna vajadzības un veicinātu attīstību.

Metode ir vērsta uz risinājuma meklēšanu un atrašanu. Ir situācijas, kuras ir jāatrisina un, izmantojot Marte Meo metodi, tiek piedāvāts iespējamais risinājums.

Tiek ņemtas vērā, apstiprinātas un nosauktas Bērna Iniciatīvas.

 • Darbības līmeņa.
 • Emocionālā līmeņa.
 • Verbālā līmeņa.
Marte Meo terapeita sertifikāta iegūšana 2014. gadā, attēlā pa labi psihoterapeite I. Buša.

Marte Meo galvenie elementi

 • Darbības (rīcības) apstiprināšana – “Jā”.
 • darbības (rīcības) nosaukšana.

Apstiprinājums ir spēcīgs līdzeklis, lai atbalstītu otru un lai viņš justos Labs un Svarīgs.
Piemēram, ja bērna vecāki veic darbības saskaņā ar fizioterapeita norādījumiem (padomiem) un saņem apstiprinājumu, ka darbības ir pareizas, vecākiem rodas drošības sajūta un ticība saviem spēkiem.

Savas darbības nosaukšana dod iespēju bērnam paredzēt un sagatavoties gaidāmai situācijai.

Jānosauc tas, ko dara bērns. Tādā veidā bērns var labāk noturēt uzmanību uz doto vingrinājumu un izpildīt uzdevumu līdz galam.

Sarunājaties ar bērnu ikdienā!

 • Nosauciet to, ko viņš dara! Pievienojaties bērnam!
 • Skatieties uz bērnu, sekojiet viņam un smaidiet. Smaids dod ļoti daudz siltumu un enerģijas.
 • Esiet vērīgi! Cenšaties pamanīt katru mazu iniciatīvu no bērna puses un runāt par to!
 • Atkārtojiet bērna izdotās skaņas! Atbalstiet bērnu!
 • Nosauciet biežāk mazuļa neapzināto smaidu! Pastipriniet gaišās lietas!

Piedomājiet, kādus aprūpes paņēmienus Jūs bērnam veicat un cenšaties nosaukt savas darbības ikdienā! Tas bērniņam iedos drošības sajūtu.

Ieguvumi no Marte Meo metodes

 • Labāki rezultāti fizioterapijas darbā. Pozitīvas (labas) emocijas vecina muskulatūras darbību.
 • Ja nenosauc bērna darbības vingrinājuma izpildes laikā, tad ātri sāk apnikt un bērns raud, tiek zaudēts uzmanības fokuss.
  Ja bērna iniciatīvas tiek apslāpētas, tas rada stresu un trauksmi un paaugstina muskulatūras tonusu.
  Marte Meo metodes pielietošana palīdz izvairīties no minētajām problēmām.
 • Bērna vajadzību ņemšana vērā un saskaņošana ar fizioterapeita darbu.
 • Vecāki saņem drošības sajūtu, apstiprinājumu par savas rīcības pareizību. Vecāki ar laiku paši spēj “ieraudzīt”, kas bērnam ir nepieciešams, kā arī nodrošināt bērna vajadzības un veicināt bērna attīstību (prasmes, spējas).
 • Bez darbības momentiem ir kontaktmomenti.
  Labas atmosfēras esamība starp vecākiem (aprūpētājiem) un bērnu, pozitīvas emocijas un prieks ir svarīgs. Tieši kontakta brīži dod uzmundrinājumu un atbalstu bērnam, vecāku klātbūtne un kopā pavadītais laiks, vecāku “labā” seja, smaids, balss tonis, vārdu saturs, ko saka vecāki, tādējādi bērns var labāk mācīties.
  Pozitīviem un atbalstošiem kontaktmomentiem jābūt arī Fizioterapijas manipulāciju laikā. Bērns jūt attieksmi un mācās.
 • Kvalitatīvāks Fizioterapeita darbs. Objektīvāka un precīzāka uz fizioterapijas darbu balstīta informācijas nodošana vecākiem.
  Marte Meo metode tiek integrēta Fizioterapijas laikā, veicot bērnam manipulācijas. Komunikācija, mijiedarbība ar bērnu tiek pārrunāta ar vecākiem, tiek sniegti padomi ikdienā, vērsta uzmanība uz bērna, mazuļa iniciatīvām. Tādējādi bērns labāk izprot sevi, apzinās un pieņem situāciju. Mazulis apgūst savu ķermeni, iepazīst savas kustības un vēlāk emocijas, žestus, mācās vārdus, teikumus, valodu, attieksmi pret sevi un citiem. Ja vecāki iedziļinās ikdienas komunikācijā un pilnveido to, nākotnē bērns seko līdzi savai uzvedībai, kontrolē savu uzvedību un spēj veiksmīgāk veidot komunikāciju ar citiem.
  Vecāki (aprūpētāji) labāk izprot bērnu, saprot un apzinās bērna vajadzības. Vecāki spēj atbalstīt bērnu un ikdienā atrisināt problēmsituācijas, piemēram, ja bērns niķojas, neklausa, baidās. Rodoties problēmsituācijai, vecāki zina, kā situāciju risināt.

Jaunākie neiroloģiskie pētījumi par smadzeņu attīstību secina, ka apmācības procesā jaunas sinapses (nervu sistēmas sastāvdaļas) straujāk veidojas, esot pozitīvām emocijām; mācīšanos veicina mācīšanās no paša panākumiem /Prof. Dr. G.Huter/.

Kādās situācijās var pielietot Marte Meo metodi?

 • Zīdaiņiem. Ja zīdainis bieži raud, ir pārāk aktīvs (grūti nomierināms) vai pārāk pasīvs (lēns).
 • Bērniem. Ja bērns ir nepaklausīgs, agresīvs, ļoti jūtīgs (emocionāls), ir grūtības komunikācijā ar citiem bērniem (nespēj draudzēties, spēlēties, ir pārāk kautrīgs, nedrošs).
 • Pusaudžiem. Grūtības mācībās (nespēj patstāvīgi mācīties, izpildīt uzdevumus, norādījumus). Grūtības ar koncentrēšanos, uzmanības noturēšanu. Grūtības saskarsmē ar citiem pusaudžiem (piemēram, nav draugu), ir depresija.
 • Vecākiem. Ja nespēj izveidot kontaktu ar bērnu, bērns neuzticas vecākiem, nestāsta par savām problēmām. Vecāki nejūtas droši komunikācijā ar bērnu.

Apstākļi un rīcība, kas veicina bērna spēju/prasmju attīstību

 • Jārada patīkama atmosfēra, jārada prieks. Prieka sajūta dod pārliecību un spēkus turpināt risināt nepieciešamos jautājumus, virzīties uz mērķi.
 • Jānodrošina bērnam piemērotus apstākļus, lai bērns spētu koncentrēties sadarbībai, komunikācijai.
 • Jāseko līdzi tam, kā bērns jūtas. Savlaicīgi izvērtēt un saprast vai bērnam interesē nodarbošanās, notiekošais. Ja bērns nav ieinteresēts, nodarbošanos vajadzētu mainīt.
 • Kad mazulis veic kādas darbības, vecāki var nosaukt šīs darbības, vecākiem jābūt klātesošiem un jānovēro pašu notikumu, procesu. Tāpat, vecāki var nosaukt savas darbības. Bērnam ir skaidrs, kas tiks darīts, bērns var paredzēt nākamo situāciju, kā arī bērns jūt vecāku interesi par sevi. Bērnam būtu jājūt, kuras darbības vecāki atbalsta. Kad bērns rīkojas pareizi, vecākiem jāizrāda savs atbalsts, piemēram, ar kādu vārdu, žestu vai mīmiku. Tādējādi bērns saņem apstiprinājumu, emocionālu tuvību, drošību.
 • Sarunājoties ar bērnu, uz viņu ir jāskatās, jāvērtē bērna reakciju. Bērns jūtas saredzēts, “svarīgs” un vecāki var izvērtēt vai bērns ir uztvēris to, ko viņam saka, vai bērns ir ieinteresēts notiekošajā.